Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo hệ tiến sĩ

Chương trình tiến sĩ sandwich

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động củ

Thông tin về các ngành đào tạo Tiến sĩ Trường Đại học Tomas Bata

I.    Khoa Quản Lý và Kinh Tế, Trường đại học Tomas Bata:
1.    Giới thiệu chung:

Chương trình đào tạo hệ thạc sĩ

Chương trình đào tạo cử nhân