Nhảy đến nội dung
x
Chương trình du học

Trường đào tạo:

 • Trường đại học hóa công nghệ Praha
 • Trường đại học kinh tế Praha
 • Trường đại học Tomas Bata
 • Trường đại học kỹ thuật Ostrava
 • Trường đại học tổng hợp Ostrava
 • Trường đại học tổng hợp Charles
 • Trường đại học Pardubice
 • Trường đại học Palacky
 • Trường đại học Masaryk
 • Trường đại học khoa học ứng dụng Leipzig
 • Trường đại học kỹ thuật Dresden

Một số khoa đào tạo tiêu biểu:

Subscribe to Chương trình đào tạo thạc sĩ