Nhảy đến nội dung
x
Chương trình tiến sĩ sandwich

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Công văn số 156/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017 về việc công nhậ

Thông tin về các ngành đào tạo Tiến sĩ Trường Đại học Tomas Bata

I.    Khoa Quản Lý và Kinh Tế, Trường đại học Tomas Bata:
1.    Giới thiệu chung:
Khoa Quản lý và Kinh tế (FaME) thành lập năm 1995. FaME với gần 3.000 sinh viên và nghiên cứu sinh là khoa lớn nhất tại Tomas Bata (TBU). Khoa có sơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớn và đào tạọ các nghiên cứu sinh trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Các ngành đào tạo chương trình tiến sĩ Sandwich hiện nay:
a.    Quản trị và kinh tế (Management and Economics)
b.    Tài chính (Finance)

Subscribe to Chương trình đào tạo tiến sĩ